Top Menu

Εκπαιδευτικό: Ιστορίης Επίσκεψις

παλαιός χάρτης Ανατολικής Θράκης

Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν και δυο διδάσκοντες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Χρόνος: 7 Νοεμβρίου – 22 Νοεμβρίου 2014, κατά ημέρες Παρασκευή, 15.00-21.00, και Σάββατο, 9.00-16.00). Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 37,5ώρες.

Χώρος: Νομαρχείο (κτίριο παλιάς “Νομαρχίας”), Αλεξανδρούπολη

Συμμετοχή: 20€

Οι διδάσκοντες παρέχουν τις υπηρεσίες τους άνευ αμοιβής. Η συμμετοχή προορίζεται για να καλυφθεί μέρος των βασικών λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος από το Ε.Μ.Θ. 

Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας (έννοια των θεσμών – του έθνους – της κοινότητας – της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων – του φύλου – της οικογένειας – του περιβάλλοντος – των νοοτροπιών κλπ)˙ να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες˙ να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών˙ να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους˙ να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης˙ να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας.

Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως: Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή – Ελλάδα – Ρώμη / Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του / Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότερους χρόνους / Η Οθωμανική ιστορία: από το οθωμανικό εμιράτο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας (14ος αι. – αρχές 20ού αι.) / Ο Νέος Ελληνισμός υπό τους Λατίνους και τους Οθωμανούς (13ος -19ος αι.): θεσμοί, ιδεολογίες, ταυτότητες, πολλαπλές πραγματικότητες / Η ελληνική ιστορία στον μακρό 19ο αιώνα: εθνικές στοχεύσεις, κοινωνικές ανατροπές και πολιτικοί θεσμοί / Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά: οι Οδύσσειες του Ελληνισμού (15ος-20ός αι.) / Ο ελληνικός 20ός αιώνας: ελπίδες και συγκρούσεις στην εποχή των άκρων / Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία.

Παράλληλα με την κεντρική ιστορική προβληματική, στα μαθήματα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι αισθητικές αναζητήσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε εποχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου Μεθοδολογία και Θεωρία της Ιστορίας 3 ώρες Β. Καραμανωλάκης
  Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος 3 ώρες Ν. Μπιργάλιας
Σάββατο 8 Νοεμβρίου Ελληνιστική και Ρωμαϊκή  Ιστορία 3 ώρες Κ. Μπουραζέλης
  Αρχαία Ελληνική Τέχνη 2 ώρες Δ. Πλάντζος
  Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη 2 ώρες Γ. Πάλλης
Παρασκευή 14 Νοέμβριου Βυζαντινή Ιστορία 2 ώρες Ειρ. Χρήστου
  Το Βυζάντιο και οι γείτονές του 2 ώρες Ειρ. Χρήστου
  Η Τέχνη του Ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης 2 ώρες Ευ. Μαυρομιχάλη
Σαββατο 15 Νοεμβρίου Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 3 ώρες Π. Κονόρτας
  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία  16ος αι. -1789 2 ώρες Κ. Γαγανάκης
  Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Λατινοκρατίας 2 ώρες Αν. Παπαδία- Λάλα
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου Η Ευρώπη και ο Κόσμος  1789 -1945 2 ώρες Μ.Παπαθανασίου
  Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 3 ώρες Όλγ.Κατσιαρδή –Hering
  Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 1.30 ώρες Μ. Ευθυμίου
Σάββατο 22 Νοεμβρίου Οι Διασπορές των Ελλήνων, 15ος -20ός  αιώνας 2  ώρες Ικ. Μαντούβαλος, Δ.Π.Θ.
  Η Ελλάδα, 1830 -1945 3 ώρες Β. Θεοδώρου, Δ.Π.Θ.
  Η Ελλάδα, 1830 -1945– συζήτηση Β. Θεοδώρου, Δ.Π.Θ.

 

Στην πλατφόρμα η-Τάξη του ΕΚΠΑ οι συμμετεχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό της κάθε ενότητας.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις δικαιούνται να υποβάλουν υποψήφιοι που πληρούν τις εξής αθροιστικά προϋποθέσεις:

  • υπηρετούν ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
  • κατέχουν τίτλους πανεπιστημιακών σπουδών, δεκτούς στον τελευταίο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών του Κλάδου «ΠΕ02 Φιλολόγων» (ΦΕΚ 515/08‐10‐2008).

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εκατόν είκοσι (120) άτομα. Αν δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των θέσεων τότε και μόνο μπορούν να  καλυφθούν από:

  • Εκπαιδευτικούς του Κλάδου «ΠΕ02 Φιλολόγων» που δεν υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δασκάλων «ΠΕ 70»

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων των υποψηφίων υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στα τέλη Οκτωβρίου 2014 (η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στην παρούσα ιστοσελίδα).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3 έως και 24 Οκτωβρίου 2014 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@emthrace.org, με αίτημα επιβεβαίωσης του παραλήπτη, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Μουσείου, 14ης Μαΐου 63, ώρες 10.00-14.00.

Παρακαλούμε να κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

Αίτηση Συμμετοχής

Η καταβολή του ποσού της συμμετοχής θα γίνει αφού οριστικοποιηθούν οι θέσεις στα τέλη Οκτωβρίου.

Συνοδευτικά, υποβάλλονται:

  • αντίγραφο πτυχίου
  • βεβαίωση της σχολικής μονάδας στην οποία ο υποψήφιος υπηρετεί κατά τον Οκτώβριο του 2014

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά (αρχείο εικόνας ή έγγραφο pdf). Το Πρόγραμμα χορηγεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μη παρακολούθηση μαθημάτων άνω της μίας (1) ημέρας, στο σύνολο των έξι (6) ημερών / σαράντα (40) ωρών, συνεπάγεται αυτοδικαίως παραίτηση του υποψηφίου από την υπέρ αυτού χορήγηση του πιστοποιητικού.


 

χορηγός

aegeanair-logo

*Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης ευχαριστεί θερμά την Περιφερειακή ενότητα Έβρου και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Πέτροβιτς για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας για τη διεξαγωγή των μαθημάτων στο κτήριο του Νομαρχείου.

Χωρίς σχόλια μέχρι στιγμής.

Αφήστε μια απάντηση