Δράσεις για ενήλικες

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, συνοδοιπόρος της εποχής μας

«Χωρίς στεφάνι! Oπόσα τοιαύτα παραδείγματα!

Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσωμεν σήμερον. Ελλείψει όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής, διά να είναι τουλάχιστον συνεπείς προς εαυτούς και λογικοί, να ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον…

Αλλ’ Εκείνος, όστις ανέστη «ένεκα ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων», όστις εδέχθη της αμαρτωλής τα μύρα και τα δάκρυα, και του ληστού το Μνήσθητί μου, θα δεχθή και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν, και θα της δώση χώρον και τόπον χλοερόν, και άνεσιν και αναψυχήν εις την βασιλείαν Του την αιωνίαν».

Απόσπασμα από το διήγημα «Χωρίς Στεφάνι», Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Print
205

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X